Przegląd i protokół badania wyłącznika przeciwpożarowego

Przeglądając przepisy ochrony przeciwpożarowej, można wśród zapisów natrafić na regulacje dotyczące obowiązku zamontowania w budynku przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Aby mieć pewność co do jego niezawodnego działania, należy zapewnić protokół odbioru instalacji elektrycznej oraz regularne przeglądy, których efekt potwierdzi protokół badania. Na czym dokładnie polega weryfikacja sprawności urządzenia? Jak często należy ją przeprowadzać?

 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – co to jest i jak to działa?
 • Przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • Jak powinien wyglądać wzór protokołu badania wyłącznika?
 • Dlaczego kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest tak ważna?

Efektem kontroli wyłącznika jest protokół badania wyłącznika przeciwpożarowego. Aby nie pominąć żadnego elementu, warto wykorzystać gotowy wzór protokołu badania wyłącznika p. poż.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – co to jest i jak to działa?

Czym właściwie jest przeciwpożarowy wyłącznik? Jest to jeden z elementów wchodzących w skład systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w obiektach. Jego zadaniem jest zapobieganie powstawaniu pożaru, wykrywanie oraz zwalczanie skutków tego rodzaju zdarzeń. Gdy wykryje niepokojące zdarzenie, odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do walki z ogniem.

Do urządzeń, które muszą działać w razie ewentualnego pożaru, zaliczają się:

 • pompy pożarowe,
 • systemy ostrzegawcze,
 • windy,
 • techniczne zabezpieczenia p. poż.,
 • wentylację pożarową.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa, że przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz elementy instalacji wodnej przeciwpożarowej są obowiązkowe w przypadku obiektów o powierzchni powyżej 1000 m3 oraz takich, w których znajdują się strefy potencjalnie zagrożone wybuchem. 

Przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Bardzo ważne, by systematycznie przystępować do badania wyłącznika. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, z aktem wykonawczym w postaci Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, kwalifikuje tego typu urządzenia jako urządzenia przeciwpożarowe, dlatego bardzo ważne jest wykonanie ich zgodnie z projektem. Istnieje także obowiązek regularnych przeglądów i czynności konserwacyjnych – w terminie podanym przed producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku.

W ramach kontroli wyłącznika przeciwpożarowego przeprowadza się kilka czynności, których efektem jest sporządzenie protokołu badania pwp. Sprawdzenie działania przeciwpożarowego wyłącznika to przede wszystkim:

 • weryfikacja poprawności działania,
 • sprawdzenie stanu technicznego wyłącznika,
 • sprawdzenie stanu obwodów elektrycznych,
 • sprawdzenie działania podtrzymywania zasilania urządzeń i systemów niezbędnych do opanowania pożaru,
 • określenie, czy wyłącznik znajduje się we właściwym miejscu,
 • sprawdzenie, czy oznakowanie wyłącznika jest właściwe.

Powyższe punkty wynikają z praktyki. Żadne przepisy nie określają, jakie działania dokładnie powinny obejmować badania wyłącznika, a więc i co dokładnie powinno znaleźć się w protokole.

Jak powinien wyglądać wzór protokołu badania wyłącznika?

Fizyczne istnienie protokołu z badania potwierdza, że wyłącznik działa zgodnie z jego przeznaczeniem. Formularz powinien więc przede wszystkim potwierdzać jego sprawność. Co jeszcze powinno się w nim znaleźć?

Najlepiej wykorzystać gotowy wzór protokołu badania wyłącznika p. poż.- pozwala on zyskać pewność, że żadna z kluczowych informacji nie zostanie pominięta. Najważniejsze informacje, jakie znajdują się w przykładowych formularzach to:

 • informacja o stanie technicznym urządzeń,
 • informacje o oznakowaniu wyłącznika przeciwpożarowego,
 • informacja o usytuowaniu rozdzielni elektrycznej,
 • informacja o rozmieszczeniu przycisków sterujących.

Oczywiście, lista tych elementów może się różnić w zależności od wielu czynników i od specyfiki nieruchomości, w której przycisk się znajduje. Zawsze jednak ekspert powinien uwzględnić ewentualne uwagi oraz wskazać datę kolejnego przeglądu.

Protokół sporządza osoba legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Na dokumencie umieszcza ona również swój podpis i pieczątkę.

Dlaczego kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest tak ważna?

Warto podkreślić, że urządzeń pod napięciem nie można gasić ani pianą, ani żadnymi substancjami zawierającymi wodę. Takie działanie groziłoby porażeniem osoby podejmującej działanie. Odpowiednio szybkie odcięcie sprzętu od sieci może okazać się zatem kluczowe.

Prawidłowo działający przeciwpożarowy wyłącznik prądu odgrywa więc kluczową rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa strażaków oraz osób ewakuowanych z budynków w momencie zagrożenia. Nie ma znaczenia, czy jest to budynek firmowy, mieszkalny czy przemysłowy. Jeśli ogień pojawi się, walka z nim będzie sprawniejsza, a ryzyko rozprzestrzenienia mniejsze.

Źródło: https://jakwyjsczdlugow.pl/wzor-pisma/energetyka/